Pro-za.cz je podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek elektronický nástroj, který slouží k zveřejňování dokumentů a informací k zakázkám zadávaným podle tohoto zákona.


Nástroj poskytuje jednoduché a intuitivní rozhraní pro snadnou práci se zveřejňovanými dokumenty.


info@pro-za.cz